• Üye Girişi
 • Genç Pesiad
Pesiad
KVKK

KVKK

  PESİAD

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AAYDINLATMA METNİ

              Veri Sorumlusu          :Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (bundan böyle “PESİAD” olarak anılacaktır)

              Adres                          :Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi No: 70 Pendik/İstanbul

              PESİAD tarafından yürütülen Pesiad Kariyer (“Platform”), öncelikli olarak, teknoloji kullanıcısı olan şirketlerin/şahısların, kendine özel olarak tanımladığı bir sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanına özel olarak, Türkiye’deki iş hayatının dijital dönüşümüne katkı sağlayabilecek teknoloji sağlayıcılarının ürün ve/veya hizmetleri ile başvurabilecekleri ve bu çerçevede eşleşen kullanıcı (“Teknoloji Kullanıcısı”) ve tedarikçinin (“Teknoloji Tedarikçisi”) birlikte çalışarak ortak bir gelişim sağlayacakları bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.

              Kullanıma açtığımız Pesiad Kariyer Web Sitesi (“https://pesiadkariyer.com”) aracılığıyla , internet üzerinden çevrimiçi erişime açık olacak, Teknoloji Kullanıcısı, Teknoloji Tedarikçisi, Yatırımcı, Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Takipçi olarak farklı üye profillerinin ücretsiz olarak kayıt olacağı ve bu kapsamda sunulan farklı hizmet ve fırsatlardan yararlanacağı, belirli üye profillerinin ücretli ilave paketlerden yararlanabileceği, üyelik profili kapsamına göre üyelerin bilgileri ile ihtiyaç/ilgi/çözüm alanlarının yayınlanacağı, üyelik profili kapsamına göre belirli üyelerin birbiriyle iletişimde olabileceği Pesiad Kariyer (Platform) işletilmesi  amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, PESİAD’ın Teknoloji Tedarikçileri’nin, Teknoloji Kullanıcılarının, Yatırımcıların, Danışmanların, Takipçilerin platforma katılımları veya üyeliklerinin yapılması amacıyla gerçek kişi temsilcilerinin kişisel verilerini toplaması, işlemesi veya aktarması gerekebilecektir. PESİAD buna ek olarak, Web Sitesi ziyaretçilerinin de kişisel verilerini işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla ve belirtilen kapsamda toplayabilir, işleyebilir veya aktarabilir.

              PESİAD olarak kişisel verilerinizin gizliğine önem vermekteyiz ve sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması hakkında aydınlatmak isteriz.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

              PESİAD, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla işlemekte ve aktarmaktadır:

              Platforma katılım, kayıt, üyelik işlemlerinin yapılması, üyelik hesabınızın oluşturulması (kullanıcı adı ve şifre tahsis edilmesi),        

              Üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası ve/ veya üyelik oluşturma formu, etkinlik kayıt formu, çözüm yayınlama formu, çağrı yayınlama formu, çağrılara başvuru formu işlemlerinin tamamlanması, ya da iletişim formu kapsamında hizmetlerin sunulması, iletişim kurulması, taleplerin cevaplandırılması,

              Üyelik ile bülten, etkinlik ve duyurulardan haberdar edilebilmeniz için gerekli iletilerin gönderilmesi,

              Platform kapsamında Teknoloji Kullanıcıları, Teknoloji Tedarikçileri, Yatırımcılar, Dijital Dönüşüm Danışmanları arasında uygun iş birliği, iletişim ve çalışmanın  yapılabilmesi, Platform’un işleyişinin sağlanması, ifa edilmesi ve yürütülmesi,

              Platform ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve/ veya PESİAD bünyesindeki diğer etkinliklere ilişkin bilgi verilebilmesi, bu kapsamda ticari elektronik iletiler gönderilmesi,

              PESİAD’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

              Platform üyeleri ile ilişkilerin planlanması ve yürütülmesi,

              Etkinlik yönetimi, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,

              Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, her türlü talep ve şikayetlerin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

              Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

              İş ortağımız veya ifa yardımcımız olan diğer şirketler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi,

              Platformdan nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, Platform ve Web Sitesi’ndeki ziyaretinizin daha keyifli hale getirilip kullanımının ve işlevselliğinin arttırılması,

              Platform ve Web Sitesi’ni ziyaretiniz esnasında sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sağlanması,

              Üyelik sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerinizin takibi, denetlenmesi ve gerekli bildirimlerde bulunulması,

              Hukuki ya da idari bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması, bu kapsamda sözleşme süresince elde edilen ve bir mevzuatça açıkça saklanma zorunluluğu bulunmayan diğer bilgilerin de uyuşmazlık halinde kullanılabilmesi amacıyla saklanması,

              KVKK uyarınca, kişisel verileriniz açık rızanıza ya da KVKK kapsamında düzenlenen diğer hukuka uygunluk nedenlerine dayanılarak işlenebilecektir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla KVKK madde 5/2(c) uyarınca Platform’ın ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veya KVKK madde 5/2(f) uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla veya KVKK madde 5/2 (e) kapsamında bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması hukuki sebebi ile açık rızaya gerek olmaksızın işlenecektir. Buna ek olarak tarafınızca alenileştirilen Kişisel Verileriniz de ayrıca bir daha rızanız aranmaksızın KVKK madde 5/2(d) kapsamında ilgili amaca uygun şekilde ve izin verilen ölçüde açık rızanıza gerek olmadan işlenebilir.

              Kişisel verileriniz hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda ve işlendikleri amaçla sınırlı ve ölçülü olarak, işlenme amacı için gerekli olduğu süre kadar muhafaza edilerek sizlerin haklarına halel gelmeyecek şekilde işlenecektir.

   

  1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

              PESİAD toplamış olduğu kişisel verileri; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla aşağıda belirtilen ve yurt içinde veya yurtdışında bulunan kişilere aktarabilecektir:

              Platform üyeleri ve katılımcıları, jürileri, işbirlikçileri, PESİAD tarafından Platform kapsamında atanabilecek bağımsız ön değerlendiriciler ve Platform sponsorları,

              Teknik, idari ve diğer alanlarda destek aldığımız iş ortaklarımız, danışmanlarımız, alt yüklenicilerimiz ve diğer ifa yardımcılarımız,

              Denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlar.

              PESİAD’ın veri depolama, hosting, bulut bilişim gibi hizmetleri yurt dışından tedarik etmesi halinde yapılacak veri aktarımları dahil yurt dışına güvenli olmayan ülkelere veri aktarımının gerekli ve zorunlu olması halinde, ilgili tüm yasal kurallara uygun olmak ve gerekli izin ve taahhütlerin alınması kaydı ile söz konusu ülkelere aktarım da söz konusu olabilecektir. 

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

              KVKK uyarınca, kişisel verileriniz aşağıda belirtilenler dahil otomatik yahut otomatik olmayan yollarla yazılı veya elektronik şekilde toplanmakta ve işlenmektedir:

              Platform ve Web Sitesi başta olmak üzere PESİAD tarafından yönetilen sair internet site ya da sitelerimiz, mobil ve sair uygulamalarımız ve PESİAD’a ait diğer tüm çevrim içi mecralar üzerinden veya Web Sitesi’nde cihazlarınızla iletişim sağlayan çerezler,

              Platform’a yönelik sair amaçlarla gönderilen ve e-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları.

  1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

              Kişisel veri sahipleri, KVKK uyarınca kişisel verileri ile ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

              Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

              Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

               verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

              Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

              Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

              KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

              İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

              Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  1. Hakların Kullanılmasına ya da Kişisel Verilerinize ilişkin Taleplerin Tarafımıza İletilmesinde İzlenecek Yol

  KVKK madde 13(1) gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ikincil mevzuat kapsamında belirlediği diğer yöntemlerle (kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle) PESİAD’ın “ Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi No: 70 Pendik/İstanbul ” adresine ya da [email protected]  e-posta adresine iletebilirsiniz.

              Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi tespit eden gerekli belgeler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi iletirken; kimliğinizi tespit eden belgeleri bizzat “Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi No: 70 Pendik/İstanbul ” adresine elden iletebilir ya da noter kanalıyla gönderebilirsiniz. Talebiniz, tarafımızca yapılacak kimlik tespiti akabinde değerlendirmeye alınacaktır. 

              Öte yandan noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla vekaleten yapılan başvurular ile noter kanalı ile yapılan başvurular bakımından ayrıca kimlik teyidi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

              Talebiniz ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve herhalde en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri talep edebiliriz.

  PESİAD

  Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği

   

  • Sitemizden en iyi şekilde yararlanmak için çerezler kullanılmaktadır.